U lékaře PDF Tisk Email
Pondělí, 25 Květen 2009 10:11

Tápete u lékaře na co máte právo a na co má naopak právo on? Na nejčastější otázky pacientů, odpovídala Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Můj lékař mi prý nemůže pořídit kopie z mé dokumentace a nechce mi ji zapůjčit, abych si je mohl pořídit sám. Jak mám dosáhnout toho, abych měl výsledky svých vyšetření k dispozici?

Pacient má zákonné právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, na nahlížení do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a na pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace. V případě, že lékař odmítá pořízení kopie zdravotnické dokumentace, je možné se obrátit na vedoucího zdravotnického zařízení, popřípadě jeho zřizovatele, příslušný orgán státní správy, který provedl registraci nestátního zdravotnického zařízení, nebo na Českou lékařskou komoru se žádostí, aby postup daného lékaře v této věci přezkoumaly. Pozor ale, zákon nezná zapůjčení dokumentace pacientovi za účelem pořízení si výpisů, opisů nebo kopií. To zajišťuje zdravotnické zařízení a může za tyto práce požadovat úhradu, ovšem jen ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením. Lhůta stanovená pro pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace je do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta.

Zajímal by mě přesný údaj, kdy mám absolvovat preventivní prohlídku na gynekologii. Udává se „jednou ročně“ – musím přijít až po uplynutí celého jednoho roku? Nebo mohu i dřív, když předchozí prohlídka byla kalendářně v roce loňském?

Časové rozmezí a obsah preventivních prohlídek jak u gynekologa, tak u praktického lékaře pro děti a dorost i pro dospělé a u stomatologa stanoví vyhláška ministerstva zdravotnictví. Pro obor gynekologie a porodnictví je uvedeno, že preventivní prohlídky se provádějí od 15 let věku jedenkrát ročně. Za období jednoho roku je považována souvislá doba trvající 365 dní, s tím, že podle jiné vyhlášky ministerstva zdravotnictví je tolerovatelná odchylka maximálně 15 dnů. Na základě dohody Všeobecné zdravotní pojišťovny s Českou gynekologicko-porodnickou společností ČLS JEP je však u této preventivní prohlídky akceptována tolerance 60 dní. Tatáž tolerance je nastavena u souvisejícího výkonu, a to screeningu karcinomu děložního hrdla. Znamená to tedy, že na další preventivní prohlídku u gynekologa můžete přijít nejdříve 306. den po předchozí, tedy po cca deseti měsících. Jen tehdy může být tato prohlídka lékařem vykázána a pojišťovnou uznána a proplacena jako preventivní prohlídka.

Synovi bude 18 let a měl by tedy přejít od dětského lékaře k praktickému lékaři pro dospělé. Nemůžeme však lékaře, který by byl ochoten vzít ho do péče, nikde v blízkosti bydliště sehnat. Co máme dělat?

Na úvod jedna dobrá zpráva – váš syn může být u svého praktického lékaře pro děti a dorost nadále registrován, a to do svých 19. narozenin. Pokud se do té doby sám nezaregistruje jinde, registrace bude automaticky zrušena v měsíci, ve kterém dosáhne věku 19 let. Jak tedy postupovat? Předpokládáme, že vaším prvním krokem bylo dotázat se dosavadního lékaře vašeho syna, zda by vám nedoporučil některého kolegu – praktického lékaře pro dospělé. Ještě lepší by bylo požádat o synovu registraci svého vlastního praktického lékaře. Mít „rodinného lékaře“, který dobře zná zdravotní stav více členů rodiny, má nepochybně své výhody. Třetí cestou pak je zkusit přímo kontaktovat jednotlivé praktické lékaře ve vašem okolí. Pokud se vám nepodaří uvedeným způsobem najít pro syna praktického lékaře, máte právo obrátit se na příslušné územní pracoviště zdravotní pojišťovny a pracovníci vám budou nápomocni při hledání vhodného lékaře. Je však třeba říci, že k zákonem stanovené povinnosti zajistit pojištěncům hrazenou péči nemají zdravotní pojišťovny účinné nástroje, jak tuto povinnost plnit. Nicméně v případě praktických lékařů má VZP přehled o počtu zaregistrovaných pojištěnců, ví, kteří lékaři mají ještě „rezervu“, jsou vstřícní a ochotni převzít další pojištěnce do své péče, a tak zpravidla může pomoci. Nemá však žádné „donucovací prostředky“ a nelze tedy vyloučit, že v některé lokalitě může vzniknout obtížně řešitelný problém.

Lékař mi po úrazu navrhuje předepsání podpůrné hole. Jaká je doba platnosti poukazu a za jak dlouhou dobu si mohu požádat o novou hůl?

Pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje trvalé nebo přechodné používání konkrétního zdravotnického prostředku, např. hole nebo berle, ošetřující lékař na základě vyšetření posoudí zdravotní stav a navrhne v daném konkrétním případě nejvhodnější zdravotnický prostředek. Následně vystaví poukaz na tuto pomůcku. Jestliže lékař předepíše zdravotnický prostředek, na jehož úhradě se podílí též pacient, je povinen jej na tuto skutečnost upozornit. Maximální úhrada z veřejného zdravotního pojištění vychází ze základního provedení daného zdravotnického prostředku, což je takové, které po medicínské stránce pojištěnci plně vyhovuje a přitom splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti. Platnost poukazu na zdravotnický prostředek je 30 dnů. To znamená, že pacient se musí do 30 dnů od vystavení poukazu dostavit do speciální výdejny těchto prostředků (např. prodejny zdravotnických potřeb). Zdravotnický prostředek má navíc jako užitný předmět stanovenou užitnou dobu. V případě hole je užitná doba stanovena na 36 měsíců a v případě berle na 24 měsíců. Uplynutí této doby nezakládá automaticky nárok na předpis nového zdravotnického prostředku, rozhodnutí závisí na lékaři.

Můj syn letos nastoupil do první třídy základní školy. Chtěla bych se zeptat, zda ještě platí praxe, že školy organizují vždy 1x za rok preventivní prohlídky u zubního lékaře a zda mají povinnost tyto kontroly pro své žáky zajistit.

Tuto povinnost školy nemají a neměly ji ani v minulosti. Zodpovědnost za to, že děti ve věku od jednoho roku do 18 let, absolvují alespoň dvakrát za rok preventivní prohlídku u zubního lékaře, mají jejich rodiče. Před třemi lety byla z úhrad standardní stomatologické péče vypuštěna kolektivní systematická péče o chrup dětí a dorostu, tj. základní vyšetření bez přítomnosti rodičů u dětí, které nejsou v individuální péči. Dnes jsou hrazeny pouze výkony v rámci individuální péče o chrup dětí a dorostu. Samozřejmě, mohou ještě být školy, které tyto kontroly organizují, ale jedná se spíš o výjimky. Přesto se mnozí rodiče stále domnívají, že preventivní návštěva stomatologa je úkolem školy. VZP ČR rodičům doporučuje, aby preventivní prohlídky u stomatologa rozhodně nepodceňovali a se svými dětmi je skutečně absolvovali. Děti a dorost ve věku do 18 let by měly absolvovat preventivní prohlídku 2x ročně. Její součástí je vyšetření stavu chrupu, dásní, sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, anomálií v postavení zubů a čelistí. Dále pak anamnéza, zejména v souvislosti s vývojem ve věku 3, 6, 12 a 15 let a onkologická prevence. Nedílnou součástí prohlídky by mělo být i poučení o významu prevence a krátká instruktáž o správném čištění zubů.

Můj ošetřující lékař vybírá od pacientů každoročně hotovost – tzv. registrační poplatek a někdy také příplatek údajně na lepší péči, kterou prý pojišťovna nehradí. Chtěla bych vědět, jestli to je správné.

Postup vašeho pana doktora správný není. Jestliže lékař vybírá finanční částky za léčebnou péči zdravotní pojišťovnou hrazenou, porušuje ustanovení smlouvy o poskytování zdravotní péče a její následné úhradě, kterou s pojišťovnou uzavřel. V takovém případě je vhodné, aby se pacient obrátil se stížností, resp. se žádostí o přešetření jeho postupu na svou zdravotní pojišťovnu. Na pojišťovnu se pacient má obrátit vždy v případech, kdy mu byla odmítnuta zdravotní péče hrazená pojišťovnou. Ke stížnosti je vhodné přiložit doklad o zaplacení, lékaře blíže identifikovat a uvést rovněž své číslo pojištěnce. Na každou částku vybranou v hotovosti má lékař povinnost vystavit pacientovi pokladní doklad, ze kterého je patrna nejen její výše, ale také, za jaký výkon byla hotovost zaplacena. Pokud by vám takový doklad nebyl automaticky vydán, požádejte si o něj. Pokud jde o úhradu za poskytnutý konkrétní zdravotní výkon – na naší informační lince 844 117 777 máte možnost ověřit si, zda jde o výkon hrazený z prostředků pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, či nikoliv.

Registrační poplatky lékař nemá právo vybírat, stejně jako by neměl vymáhat na pacientovi tzv. „sponzorský dar“. Jestliže však pacient „sponzorský dar“ uhradí, není v možnostech pojišťovny lékaře za to postihnout, protože situace se jeví jako souhlasný krok pacienta. Na věci nic nemění ani to, že máte v ruce potvrzení o zaplacení dané částky.

Před časem jsem zjišťoval, jak je to s trvalými recepty, a dostal jsem odpověď, že léky na ně předepsané si pacient vždy musí plně hradit sám. Teď se o receptech na opakovaný výdej léků hodně mluví, ale taková podmínka výdeje není zmiňována. Jak to tedy je?

Situaci změnila vloni nová vyhláška. Nově platí, že u receptu na opakovaný výdej lékárník vystaví výpis z receptu, pokud je recept nezbytným dokladem pro účely kontroly nebo vyúčtování zdravotní pojišťovně. Stejný výpis lékárník vystavuje i u běžných receptů, pokud např. některý z předepsaných léčivých přípravků momentálně nemá k dispozici nebo nemá předepsaný počet balení. Pacient v tom případě na svůj recept dostane jeden léčivý přípravek nebo ten počet balení, který je k dispozici, a chybějící si na výpis může vyzvednout v jiné lékárně. V případě receptů na opakovaný výdej lékárník vydá pacientovi lék, na původní recept výdej vyznačí a pacientovi jej vrátí a sám si pořídí a ponechá výpis. Ten pak slouží pro vyúčtování pojišťovně. Jestliže se má výdej léčivého přípravku opakovat, musí lékař na recept uvést mimo ostatní povinné údaje také pokyn k opakovanému výdeji, a to zpravidla slovem „Repetatur“, a číslicí a slovy údaj o celkovém počtu výdejů. Množství předepsané pro jednotlivý výdej podléhá stejnému omezení jako na běžném receptu, tzn. nejdéle na dobu tří měsíců, zpravidla do počtu tří balení. U léčivých přípravků obsahujících návykové látky opakovaný výdej nelze použít. Recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat, platí 6 měsíců (nestanoví-li předepisující lékař jinak) počínaje dnem jeho vystavení, nejdéle však 1 rok.

Zapomněl jsem si vyzvednout své léky a v lékárně mi je teď už odmítli vydat. Léky vydané na prošlý recept by prý pojišťovna lékárně nezaplatila. Jaká je doba platnosti lékařských předpisů?

Dobu platnosti receptů určuje vyhláška ministerstva zdravotnictví. Nejkratší dobu samozřejmě platí recept vystavený pohotovostní službou včetně stomatologické – nejdéle jeden kalendářní den následující po dnu jeho vystavení. Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí pět kalendářních dnů počínaje dnem vystavení receptu (pokud nejde o léčivé přípravky na místní použití). Recept na ostatní léčivé přípravky platí čtrnáct kalendářních dnů počínaje dnem vystavení receptu. Lékař však může na receptu uvést i jinou dobu platnosti (například 1 měsíc atd.).